Algemene Voorwaarden iDanceworld, gevestigd te Amsterdam
Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen iDanceworld, geregistreerd onder nummer 27258723 in het handelsregister, en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken. iDanceworld is gevestigd te Amsterdam en te bereiken via e-mail info@ iDanceworld.nl.
2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en te raadplegen en te printen op de internetsite van iDanceworld.
3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van iDanceworld zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de wederpartij, behoudt iDanceworld zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3. iDanceworld kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden iDanceworld slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is iDanceworld daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij iDanceworld schriftelijk anders aangeeft.
6. Aanbiedingen van iDanceworld gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat het door iDanceworld gedane aanbod door de wederpartij is aanvaard, bij gebreke waarvan de overeenkomst tot stand komt wanneer iDanceworld met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2. iDanceworld behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
3. Geringe afwijkingen van onder andere de stof, kleur, gewicht, afmetingen, vormgeving alsmede van de kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de wederpartij niet het recht de goederen te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van iDanceworld te vorderen.
4. Indien iDanceworld een goed aanbiedt dan wel aangeboden heeft middels een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door iDanceworld te leveren goed. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het goed ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn dan wel zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4: Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Is voor de voltooiing van de overeenkomst of levering een termijn overeengekomen of opgegeven (op de internetsite), dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. iDanceworld dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
3. In geval van koop op afstand worden bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen, te rekenen van de dag waarop de wederpartij zijn bestelling bij iDanceworld heeft gedaan, geleverd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, stelt iDanceworld de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis. De wederpartij heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
5. Aan de leveringsplicht van iDanceworld zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door iDanceworld geleverde zaken een keer aan de wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Artikel 5: Herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van koop op afstand, dan heeft de wederpartij, zijnde consument, het recht (een deel van) de overeenkomst binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te ontbinden. Deze bedenktermijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd.
2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
3. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan iDanceworld retourneren conform de door iDanceworld verstrekte en duidelijke instructies.
4. Alvorens de geleverde goederen te retourneren, dient de wederpartij binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij iDanceworld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
5. Indien de zaken na aflevering door de wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
6. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het retour zenden van de zaken voor zijn rekening.
7. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de wederpartij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan iDanceworld betaalde. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ontbinding plaatsvinden.
8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de wederpartij, is begonnen voordat de termijn van 7 werkdagen, als bedoeld in lid 1, is verstreken;
b. zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop iDanceworld geen invloed heeft;
c. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de wederpartij;
d. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
e. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. zaken die snel kunnen bederven of verouderen.
Artikel 6: Prijs en betaling
1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
5. Betaling van een factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens is de wederpartij alsdan gehouden tot vergoeding van alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten-)gerechtelijke kosten en executiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 7: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. iDanceworld is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a) de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de iDanceworld goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten;
b) de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c) er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij is staat van faillissement is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de wederpartij haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.
2. iDanceworld is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van iDanceworld kan worden gevergd.
3. Indien iDanceworld overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien iDanceworld overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van iDanceworld op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan iDanceworld te vergoeden.
Artikel 8: Onderzoek en reclame
1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de wederpartij (alvorens over te gaan tot terugzending aan iDanceworld) deze gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering, schriftelijk te melden aan iDanceworld. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele staat en verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
2. De wederpartij dient iDanceworld in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. In het geval iDanceworld van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft iDanceworld het recht om naar eigen keuze de zaak te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door iDanceworld gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.
Artikel 9: Garantie
1. iDanceworld staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, zoals partijen dit in redelijkheid bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.
2. Op alle door iDanceworld geleverde goederen is de gebruikelijke fabrieksgarantie van toepassing.
3. Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de wederpartij jegens iDanceworld in gebreke is;
b) de wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van iDanceworld en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door iDanceworld in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van iDanceworld totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met iDanceworld deugdelijk is nagekomen.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de wederpartij niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht iDanceworld daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan iDanceworld ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is iDanceworld gerechtigd tot deze penningen.
5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens iDanceworld, is iDanceworld gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. De teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van het moment van terugname.
6. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan iDanceworld of een door iDanceworld aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin iDanceworld haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Indien iDanceworld aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. iDanceworld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat iDanceworld is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
3. Indien iDanceworld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iDanceworld beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de geleverde zaken in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van iDanceworld is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
4. iDanceworld is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van iDanceworld aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan iDanceworld toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. iDanceworld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iDanceworld of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 12: Overmacht
1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door iDanceworld is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van iDanceworld gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.
2. iDanceworld heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat iDanceworld haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is iDanceworld bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien iDanceworld tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. De wederpartij kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
6. Indien iDanceworld ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, is iDanceworld gerechtigd om het reeds gekomen of nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 13: Intellectuele eigendom
1. iDanceworld behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, logo’s en andere geestesproducten van iDanceworld, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iDanceworld is verkregen.
3. Indien de wederpartij een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de wederpartij aan iDanceworld de verzekering dat op tekst en ontwerp geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten en andere rechten komen in dat geval volledig voor rekening van de wederpartij.
Artikel 14: Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart iDanceworld voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan iDanceworld toerekenbaar is.
2. De wederpartij is gehouden om iDanceworld zowel in als buiten rechte bij te staan indien iDanceworld wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is iDanceworld, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van iDanceworld en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij.
Artikel 15: Gegevensbeheer
1. De gegevens van de wederpartij worden bij het plaatsen van een bestelling opgenomen in het klantenbestand van iDanceworld. iDanceworld houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
2. iDanceworld respecteert de privacy van de wederpartij en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
3. iDanceworld kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om geen verdere mailing van iDanceworld te ontvangen.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen iDanceworld en de wederpartij is Nederlands recht exclusief van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen iDanceworld en de wederpartij, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, kunnen worden gebracht voor de competente rechter van de woonplaats van iDanceworld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 


FACEBOOK ACTIE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door iDanceworld georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebook pagina van iDanceworld

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van iDanceworld
Door deel te nemen aan de Facebook actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden. De winnaars van Facebook acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via email.
Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebook pagina. Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn
aan: info @idanceworld.nl
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan iDanceworld 
Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t deze
Facebook promotie actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door iDanceworld 
zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor iDanceworld
Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden. Deze Facebook promotie actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Aanvullende algemene voorwaarden:
Aanvullende actievoorwaarden voor: iDanceworld SMS actie 
Dit klein promotioneel kansspel wordt georganiseerd door iDanceworld, ter promotie van de 
iDanceworld.nl

Aanbieder:
iDanceworld
Postbus 59515
1040 LA Amsterdam

Ter Promotie van:
iDanceworld.nl

Deelnametermijn:
Omschrijving van de te winnen prijs per winmoment op de actiepagina van idanceworld.nl:
iDanceworld.nl 

Wijze van deelname aan de actie: 


Communicatiekosten:
54 eurocent

Overige bepalingen:
Na de actie zullen de winnaars de tickets ontvangen

Promotie is alleen geldig in Nederland.
Medewerkers en familieleden van iDanceworld zijn uitgesloten van deelname.
Deelnemers oder de 16 jaar hebben toestemming nodig van de ouders voor deelname aan dit promotioneel kansspel
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van adverteerder/ sponsor die de 
prijs ter beschikking stelt. Dit wil zeggen dat de prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de 
waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
De algemene spelvoorwaarden betreffende acties en prijsvragen op iDanceworld zijn te 
vinden op www.idanceworld.nl
Opmerkingen omtrent dit promotioneel kansspel kunnen kenbaar gemaakt worden aan iDanceworld:
iDANCEWORLD
Postbus 59515
1040 LA Amsterdam
De aanbieder van dit klein promotioneel kansspel handelt in overeenstemming met 
de Gedragscode Promotionele Kansspelen versie 13 december 2005.